Разпространение на интересни сайтове (2)

март 26, 2010

Както показват проучванията в чужбина, а отчасти и у нас, горскоплодните видове (дива круша, киселица, офика, мукина, брекина, шипка, трънка, джанка и др.) се отличават с висока плодовитост и устойчивост срещу насекомни неприятели, гъбни и бактерийии болести и неблагоприятни климатични влияния. Освен това съще­ствуват големи различия и по отношение на сайтовете — форма и големина, съдържание на хранителни и лечеб­ни съставки, време на зреене и други признаци. Разно­видностите и формите са ценни не само за пряко използу­ване на сайтовете. Те са извънредно ценен материал също за селекция и за създаване на нови сортове плод­ни дървета и храсти.

По-голямо или по-малко значение като горскоплодни растения имат около 60 дървесни и храстови вида. Раз­пространението им в България е твърде неравномерно и е в зависимост както от биологичните особености на от­делните видове, така и от надморската височина, релефа, почвата и други растежни условия. Освен това голямо влияние е оказала и оказва стопанската дейност на чове­ка, който активно се намесва в живота на природата.

Advertisements
%d bloggers like this: