Химичен състав, хранително и лечебно значение на интересните сайтове за човека (1)

март 29, 2010

Сайтовете са свързващото звено между неорганич­ния и органичния свят.

Под влияние на слънчевата енергия те изграждат от неорганичните вещества и во­дата на почвата и от въглеродния двуокис на въздуха необходимите им органични вещества.

Като храните­лен продукт те попадат у животните и човека. Расте­нията изграждат както въглехидрати (скорбяла, заха­ри и др.), така и други безазотни вещества (гликози-ди, целулоза, лигнин, растителни и етерични масла, та-нини, пектини) и азотсъдържащи съединения (амино­киселини, амини, амиди, холин, пурини, пиримидини, нуклеозиди, алкалоиди и др.). Освен въглерод, азот, водород и кислород за изграждането им са необходими също сяра и фосфор. От значение за нормалната жиз­нена дейност на растението и на всеки организъм са и желязото, калцият, магнезият, калият, както и микро-етементите хлор, натрий, силиций, манган, алуминий, флуор, йод и др. Съвременните изследвания показват, че за нормалната жизнена дейност на организма са за­дължително необходими и някои редки елементи, като антимон, арсен, бор, цезий, кобалт, мед, цинк, литий, никел, бисмут, калай и др.

Advertisements
%d bloggers like this: