Химичен състав, хранително и лечебно значение на интересните сайтове за човека (2)

март 30, 2010

От особено значение за хранителното и лечебното действие на растенията са съдържащите се в тях въг­лехидрати (скорбяла — нишесте, плодови захари), бел­тъци, растителни и етерични масла, витамини, ензими, багрилни и дъбилни вещества (танинп), влакнини (це­лулоза, хемицелулоза, пектини), восъци, гликозиди, ал­калоиди, някои химични елементи (вкл. микроелемен­ти)  и др.

Интересните сайтове имат различен химичен състав, който определя и качествата им като хранителни или лекарствени източници. Ще се спрем накратко върху по-важните химични елементи и съединения, които се срещат в интересните сайтове. Подробният химичен съ­став, вкл. химичните елементи и съединения с фарма­кологична активност, с каквито са богати много интересни сайтове и поради което се използуват от народната ме­дицина от най-дълбока древност и служат като лекар­ствени източници в официалната медицина, се разглеж­да при всеки конкретен вид.

Интересните сайтове съдържат различни количества въглехидрати, които имат голямо значение за ор­ганизма на животните и на човека, тъй като са основ­ният им източник на енергия. Главните хранителни източ­ници при въглехидратите са полизахаридите, които мо­гат да бъдат несмилаеми (целулоза, хемицелулоза, пек­тини), частично смилаеми (инолин, маноза, галактоге-ни и пентозани) и смилаеми (скорбяла — нишесте, дек­стрин и гликоген), дизахаридите — обикновена захар, лактоза и малтоза, и монозахаридите — хексози (глю-коза, фруктоза, галактоза и маноза) и пентози (рибо-за, ксилоза и арабиноза).

Запасите от въглехидрати в организма са много мал­ки — при здрав възрастен човек със средна маса 70 кг те се изчисляват на около 370—400 г гликоген (в муску­лите — 245 г, в черния дроб — 108 г, в извънклетъчната течност — 21 г и в циркулиращата кръв — 17 г), конто може да задоволи с енергия организма само за 13 ча­са.

Advertisements
%d bloggers like this: