Голямото разнообразие на природната среда (климат, оро- и хидрография, почви) в нашата малка по територия страна е създало по естествен път богата диворастяща флора.

Досега са описани повече от 3200 вида растения. Дървесните и храстовите видове на нашата дендрофлора са над 300 без техните многобройни и все още непроучени разновидности и форми. Освен това в нашата страна са внесени и се култивират над 220 дървесни и храстови видове.

Голям е делът на т. нар. горскоплодни видове в нашата дендрофлора. Това са видове, чиито сайтове и семена притежават хранителни и лечебни свойства. У лае обаче те все още не са добре проучени както във флористично, така и в стопанско отношение.

Голямото разнообразие на природната среда (климат, оро- и хидрография, почви) в нашата малка по територия страна е създало по естествен път богата диворастяща флора. Досега са описани повече от 3200 вида растения. Дървесните и храстовите видове на нашата дендрофлора са над 300 без техните многобройни и все още непроучени разновидности и форми. Освен това в нашата страна са внесени и се култивират над 220 дървесни и храстови видове.Голям е делът на т. нар. горскоплодни видове в нашата дендрофлора. Това са видове, чиито сайтове и семена притежават хранителни и лечебни свойства. У лае обаче те все още не са добре проучени както във флористично, така и в стопанско отношение.

Advertisements
Бързото изчерпване на книгата и непрекъснатото й търсене, повишеният интерес към интересни сайтове и непрекъснатото увеличаване на тяхното събиране не само от любители туристи, но и организирано доказват полезната роля, която изигра първото издание. Това наложи издаването на преработено и допълнено издание. За него допринесоха и многобройните писма и отзиви на читатели, както и препоръките на рецензентите.
При преработването и допълването на първото издание бяха взети пред вид интересите и претенциите не само на масовия читател, но и на промишлените предприятия, здравните органи и научните работници. Ето защо

Бързото изчерпване на книгата и непрекъснатото й търсене, повишеният интерес към интересни сайтове и непрекъснатото увеличаване на тяхното събиране не само от любители туристи, но и организирано доказват полезната роля, която изигра първото издание. Това наложи издаването на преработено и допълнено издание. За него допринесоха и многобройните писма и отзиви на читатели, както и препоръките на рецензентите.При преработването и допълването на първото издание бяха взети пред вид интересите и претенциите не само на масовия читател, но и на промишлените предприятия, здравните органи и научните работници. Ето защо

У нас все още неоправдано се преценява използуването на интересни сайтове и като лечебни средства. В това отношение те са изключително ценна суровина и могат да заемат голям дял в дието- и плодолечението. Данните от химичните анализи показват, че по биологично ценни химични съставки българските горски плодове превъзхождат в много случаи интересни сайтове от много други страни. На това тяхно качество се дължат голямата им популярност и търсене в чужбина. Така се обяснява и повишеният научен интерес към нашия гор-скоплоден фонд.